Онлайн игри в сайта и Фейсбук страницата на Марси-ПКМ – УСЛОВИЯ

Условия за организиране и протичане на игри в интернет

 

Тези условия описват провеждането на интернет игри в сайта www.marsi-pkm.bg и Фейсбук страницата на Марси-ПКМ.
Настоящите условия са валидни за всички игри, организирани от Марси-ПКМ, освен ако изрично не са споменати други
допълнителни условия. Целта на условията е да уредят следните параметри – регламент, срок на провеждане и награди,
раздавани в онлайн игрите.

Изброените по-долу условия имат безсрочна валидност!

 

1. Организатор на игри в интернет

Фирма Марси-ПКМ ООД е Организатор на интернет игри в смисъла на създател и изпълнител на игрите. Всяка конкретната игра може да се провежда единствено със съгласието на Организатора. Определянето на регламента на всяко отделно събитие (онлайн игра), е право само и единствено на Организатора. Той е длъжен да го оповести публично в сайта www.marsi-pkm.bg, на стената на Фейсбук страницата на Марси-ПКМ или на друг сайт в интернет. Ако е избран уеб сайт, собственост на друга фирма, за посредник в играта, е необходимо в сайта на Организатора или страницата му във Facebook, да има линк препратка към регламента.

Условията за организиране и протичане на онлайн игри имат задължителен характер за всички участници. При необходимост от промяна на условията, въпросната промяна може да се извърши само от Организатора. Направената от участниците регистрация означава, че се съгласяват с настоящите Условия.

 

2. Период на провеждане на игрите

Срокът за провеждане на всяка онлайн игра, упоменат в регламента, е задължителен за всички участници. Ако след изтичане на този срок има подадени заявления за участие, те се считат за невалидни от Организатора, а подателите им не участват в играта. Валидността на онлайн игрите, провеждани от Организатора, е само за територията на Република България. Всички награди могат да бъдат получени само в рамките на България, т.е участник, спечелил награда, който се намира извън нея, може да я получи единствено ако посочи адрес на територията на страната.

 

3. Условия на онлайн игрите, организирани от Марси-ПКМ

Участниците в онлайн игрите, създадени от Организатора, не се задължават или обвързват с клаузи, по-различни от тези, упоменати в настоящите Условия. Позволено е един участник да се регистрира в една интернет игра САМО ВЕДНЪЖ. Правилото за еднократна регистрация важи за всички игри на Организатора, освен за игрите, в които е упомената допълнителна клауза. Условията за организиране и протичане на онлайн игри на Марси-ПКМ са задължителни за всички участници. С направената от тях регистрация, те се съгласяват доброволно да ги спазват, по начина, по който са упоменати.

Организаторът е задължен при промяна на настоящите Условия да оповести предварително за направените корекции. След като вече са ги приели, участниците нямат право на претенции относно промени в Условията. Ако някой от участниците има различни виждания относно Условията, то той може да се откаже от участието си в играта във всеки един от етапите й. Това означава, че той се отказва и от това да спечели награда от съответната онлайн игра.

 

4. Цели

Онлайн игрите, провеждани в сайта www.marsi-pkm.bg и Фейсбук страницата на Марси-ПКМ имат за цел да популяризират продуктите, които се предлагат от Марси-ПКМ /Организатора/.

 

5. Кой има право да участва в онлайн игрите?

Право на участие в онлайн игрите на Организатора могат да вземат всички граждани на Република България, които са се съгласили с Условията за протичане на интернет игри. Служителите на Марси-ПКМ ООД, както и членовете на семействата им, нямат право на участват в игрите. Рекламните агенции, които имат връзка с организацията на онлайн игрите на Марси-ПКМ и техните семейства също нямат право да са сред участниците.

 

6. Награди

Наградите в провежданите от Организатора (Марси-ПКМ) онлайн игри са предметни и се определят единствено от него. Те са оповестени публично и са известни за всички участници. Според типа на всяка онлайн игра, Организаторът определя наградите, които важат само за тази конкретната игра. Само Организаторът може да променя наградите. Участниците, приемайки настоящите Условия, се съгласяват да получат наградите, по начина, по който са упоменати от Организатора.

Всеки участник, спечелил награда от игра на Марси-ПКМ, я получава само след като Организаторът има потвърждение на точен адрес за доставка. В период до 10 дни, след спечелване на награда, печелившият трябва да я получи на посочения адрес. Ако при получаване на наградата спечелил участник отсъства от адреса, посочен за доставка, се счита, че наградата е отказана. Воденето на кореспонденция и организирането на нова доставка на награди, които не са получени от участник заради отсъствието му от посочения адрес, не са задължение на Организатора. Не могат да предявяват претенции участници, неспазили настоящите Условия.

Организаторът не носи отговорност към печеливши участници, които са заявили неверни данни за доставка – адрес, телефон, име, e-mail. Всички награди и куриерските услуги по тяхната доставка се поемат от Организатора и съответно са за негова сметка.

 

7. Защита на личните данни

С направената от всеки участник регистрация в онлайн игра на Марси-ПКМ, той категорично се съгласява личните му данни да бъдат обработени от Организатора според ЗЗЛД (Закон за защита на личните данни). Получените от Организатора лични данни се използват от Организатора единствено за играта, за която участникът ги е предоставил. Анонимността на личните данни е гарантирана от Организатора, който се задължава да не ги дава на разположение на трети лица. Предоставените от участниците лични данни могат да се обработват от Организатора само за цели, посочени в Условията за организиране и протичане на онлайн игри.

 

Настоящите условия са в сила от момента, в който бъдат публикувани в уеб сайта на Марси-ПКМ – www.marsi-pkm.bg.
Всяка промяна в Условията за провеждане на игри в интернет, която направи Организаторът, не се поставя под коментар.
След като вече е приел настоящите Условия, всеки участник е длъжен да ги прочете и да ги спазва. Ако установите
нарушение на участник в онлайн игрите на Марси-ПКМ, моля уведометe Организатора на имейл info@marsi-pkm.bg.